Aktualności

Rodzinny Ogród Działkowy im. Pstrowskiego w Elblągu

Aktualności

ZapraszamyWALNE ZEBRANIE 10.03.2018

środa, Luty 14, 2018

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. Pstrowskiego w Elblągu
zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 10 .03.2018 r. w świetlicy ogrodu.
Początek obrad:
W I terminie godz. 15,00 w II terminie godz. 15,30. **
*niewłaściwe skreślić
**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Członek Zarządu ROD Prezes Zarządu ROD

.................................................. ..........................................
(podpis) (podpis)

Ze względu na ważność Walnego Zebrania Sprawozdawczego Zarząd ROD BARDZO PROSI o liczną obecność wszystkich członków naszego ogrodu.
Proszę potraktować bardzo poważnie .Będzie ciepło na świetlicy.

***************************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 03 .03.2018 r. w godz. od 15,30 do 17,00 w biurze ogrodu.

Prezes Zarządu ROD

Szukaj